Combat climate change through technology

Klimautfordringen

FNs Klimapanel (IPCC) har bekreftet at hvis ikke økningen i gjennomsnittstemperaturen globalt holdes på under 2°C i forhold til før-industrielle nivåer, vil ødeleggende - og irreversible - klimaendringer finne sted.

I juli 2008 ble dette erkjent av lederne for G8 (koalisjon av de åtte ledende industrilandene), som ble enige om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2050. 

De siste 40 årene har verdensøkonomien nesten utelukkende vært basert på fossile brennstoffer. Fossile brennstoffer dekker i dag over 80 prosent av verdens energibehov, og dette ligger an til å fortsette i flere tiår framover. Men mens fossile brennstoffer gir oss stabil elektrisitet som vi trenger for å drive våre nasjoner og økonomier, slipper de også ut mange milliarder tonn karbondioksid - eller CO2 – til atmosfæren, og øker dermed den globale oppvarmingen. 

Eksperter er enige om at vi må redusere våre forventede utslipp med minst 50 prosent (2) de neste 20 årene. Men når verdens energietterspørsel forventes å øke med 50 prosent innen 2030 (3) og fornybar energi kun vil utgjøre ~30 prosent (4) av energiblandingen på dette tidspunktet, er det behov for en portefølje med løsninger for å oppnå dette målet. 

Dette omfatter energieffektivitet, en stor økning i fornybar energi - og CO2-fangst og -lagring (CCS). CCS er faktisk den største enkelte bidragsyteren til å bekjempe klimaendring (sammenlignet med f.eks. energieffektivitet, som krever mange ulike tiltak), med mulighet til å vareta nesten halvparten av verdens nåværende CO2-utslipp.

Grunnen er at CCS kan fange opp minst 90 prosent av CO2-utslippene fra kraftanlegg og tungindustri (f.eks. sement, stål, kjemikalier). CO2 transporteres så i flytende form i rørledninger eller med skip og lagres sikkert og permanent langt under jordens overflate - minst  700 m. Denne prosessen bruker naturlige mekanismer som har ‘lagret’ olje, gass og CO2 i mange millioner år.  

Hvis det gjennomføres uten forsinkelse kan CCS redusere de årlige CO2-utslippene med hele 0,6-1,7 milliarder tonn i EU og med 9-16 milliarder tonn på verdensbasis innen 2050 (5). Øvre del av variasjonsbredden forutsetter at CCS brukes i alle fossile kraftanlegg og av nesten alle store industrielle utslippskilder, der de store volumene hydrogen som produseres brukes som drivstoff.  

Som en sikker og effektiv metode for fangst og lagring av flere milliarder tonn CO2 permanent i undergrunnen, er CCS derfor broen til et virkelig bærekraftig energisystem. Det vil gjøre at Europa kan styrke sin økonomi, ha sikker energiforsyning, og møte målsettingene for CO2-reduksjoner.      

Dette haster imidlertid. Hvis ikke CCS gjennomføres rask og på bred basis, kan vi ganske enkelt ikke redusere utslippene våre tidsnok for å hindre katastrofale konsekvenser som følge av klimaendring.

Kilde: ZEP

Publisert 26.05.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland