Combat climate change through technology

Verdensledende energi- og miljøprosjekt på Mongstad

Staten og Statoil inngår avtale om å etablere verdens største fullskala CO2-renseanlegg ved det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad.

Renseanlegget skal stå klart innen utløpet av 2014. Første trinn av CO2-håndteringen skal være på plass samtidig med oppstart av det planlagte kraftvarmeverket i 2010.

- Med dette prosjektet skriver vi industri- og miljøhistorie. Vi skal bygge verdens største anlegg for fullskala CO2-rensing. Samtidig gir vi et viktig bidrag til å øke landets kraftproduksjon, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Kraftvarmeverket på Mongstad er et energipolitisk viktig prosjekt som vil bedre kraftsituasjonen i Bergensområdet. Deler av kraften vil dessuten gå til elektrifisering av Troll-feltet og andre felt i Nordsjøen, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Avtalen inngås samtidig som Miljøverndepartementet gir Statoil utslippstillatelse med krav om CO2 -håndtering.

- Det har vært krevende forhandlinger mellom staten og Statoil. Vi presenterer nå en utslipstillatelse som sikrer fullskala CO2-håndtering av energivarmeverket på Mongstad. Samarbeidet vi nå inngår, vil kunne innebære at Norge blir en pioner på utvikling av CO2-teknologi, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

- Dette prosjektet er viktig industripolitikk for Norge. Vi jobber fram banebrytende ny teknologi som kan bli en eksportvare, sier Stoltenberg.

CO2-rensing parallelt med utbygging
I utslippstillatelsen fra Miljøverndepartementet kreves det at arbeidet med å utvikle et fullskala CO2-rensingsanlegg skal skje parallelt med byggingen av kraftvarmeverket. Realiseringen vil starte umiddelbart. For å redusere teknisk og økonomisk risiko vil prosjektet foregå i to steg. Første steg skal være på plass samtidig med idriftsettelsen av kraftvarmeverket i 2010 og skal fange minst 100 000 tonn CO2 per år. Andre steg er at fullskala rensing skal være på plass innen utløpet av 2014.

Forpliktende samarbeidsprosjekt for miljøvennlig kraft
Utslippstillatelsen og avtalen mellom staten og Statoil forplikter begge parter økonomisk og juridisk gjennom flere trinn. Det skal opprettes et teknologiselskap på Mongstad. Staten vil invitere inn flere interessenter på eiersiden, mens Statoil fra starten vil inngå med 20 prosent eierskap. Staten vil bidra med betydelige finansielle midler. Selskapet vil være ansvarlig for å teste, kvalifisere og videreutvikle ulike CO2 -fangstteknologier.

Regjeringen vil legge fram denne saken for Stortinget.
Prosjektet på Mongstad blir verdens største av sitt slag, og innebærer at en beveger seg fra utredningsfasen til en reell bygging av anlegg for fangst av CO2. Anlegget i første steg vil dimensjoneres slik at flere ulike teknologiløsninger kan testes parallelt. Teknologi­løsninger knyttet til utfordringer for andre fremtidige gasskraftverk­prosjekter vil bli testet og kvalifisert. Prosjektet sikrer at teknologiutviklingen i Norge får en bred internasjonal anvendelse og ikke blir prosjektspesifikk og særnorsk.

Energiøkonomisk prosjekt gir ny kraft
Varmen og deler av el-produksjonen vil bli benyttet i raffineriet. Den øvrige el-produksjonen planlegges solgt til petroleumsfeltet Troll A. I tillegg vil det være andre petroleumsfelt i området som trenger elektrisitet. El-produksjonen fra anlegget vil være på 2,3 TWh og varmeproduksjonen er på 2,8 TWh per år. Kraftvarmeverket vil komme opp i svært høy virkningsgrad på rundt 80 prosent på sikt, og er derfor et meget energiøkonomisk prosjekt. Til sammenligning har tradisjonelle gasskraftverk som kun produserer elektrisk kraft en virkningsgrad på ca. 58-59 prosent.

Utslippstillatelsen for CO2 for kraftvarmeverket på Mongstad:
Utslippstillatelse for CO2 for Statoils kraftvarmeverk på Mongstad gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr 6, § 11, jf § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 30. juni 2005, samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden.

Tillatelsen gjelder for energiproduksjon i kraftvarmeverk med installert effekt på ca. 800 MW innfyrt gass (med produksjon av ca. 350 MW varme og ca. 280 MW elektrisk kraft).

Vilkår

1. Statoil gis tillatelse som omsøkt for CO2-utslippene fra det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad. Inntil et fullskala CO2-håndteringsanlegg er på plass gjelder følgende utslippsbegrensninger for kraftvarmeverket: 1 300 000 tonn CO2/år.

2. Det skal etableres fullskala CO2-håndtering fra kraftvarmeverket innen utløpet av 2014.

3. Arbeidet med tilretteleggelse og iverksettelse av CO2-fangst fra kraftvarmeverket skal starte umiddelbart etter at utslipptillatelsen er gitt. Realiseringen av fangstanlegget skal foregå parallelt med byggingen av kraftvarmeverket. Første steg CO2-fangst fra kraftvarmeverket skal settes i drift samtidig med oppstart av kraftvarmeverket. Fra dette tidspunkt skal det fanges minst 100 000 tonn CO2/år. Fanget CO2 skal ikke slippes ut i atmosfæren.

4. Det skal innen første kvartal 2009 utarbeides en avtale for gjennomføring av fullskala CO2-håndtering fra kraftvarmeverket. Basert på erfaringene fra første steg skal det i løpet av 2012 fremlegges for forurensningsmyndigheten en detaljert plan med en løsning for andre steg, etablering av fullskala CO2-håndtering for kraftvarmeverket. Investeringsbeslutning skal tas i løpet av 2012, hvoretter gjennomføring av prosjektet starter umiddelbart.

5. Punkt 2, 3 og 4 skal iverksettes i henhold til avtale inngått mellom Statoil og staten v/Olje- og energidepartementet (”Gjennomføringsavtalen”).

6. Statoil skal innen utgangen av 2008 fremlegge for forurensningsmyndigheten en overordnet plan for etablering av fullskala CO2-håndtering for de største utslippene (kraftvarmeverket, cracker og reformer) på Mongstad.

7. Statoil skal legge til rette for fangst av CO2 fra kraftvarmeverket, samt fra reformeranlegget og crackeranlegget på raffineriet ved å bygge nødvendige tilknytningspunkter.

8. Staten forplikter seg til å bidra økonomisk til etablering av CO2-håndtering fra kraftvarmeverket på Mongstad, jf. gjennomføringsavtalen. Vilkårene i denne tillatelsen bygger på den forutsetning at staten bidrar som forutsatt i avtalen.

9. Tillatelsen gjelder fra det tidspunkt det er inngått bindende gjennomførings­avtale mellom Statoil og staten v/Olje- og energidepartementet.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kongen i Statsråd av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet frem eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Miljøverndepartementet.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes.

Les mer om varmekraftverket og avtalen
Energiverket på Mongstad og avtale mellom staten og Statoil om CO2-håndtering (pdf)

Avtale mellom Staten v/ Olje- og energidepartementet og Statoil ASA i pdf format

Les Brevet til Statoil

Power Point presentasjon i pdf

Se pressekonferansen (Denne lenken åpner et nytt vindu)  

Publisert 12.10.2006

Sist endret 10.02.2011

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland