Combat climate change through technology

Konsekvensutredning TCM

Statens forurensningstilsyn (SFT) har mottatt en utredning fra StatoilHydro hvor konsekvensene ved etablering av et testanlegg for CO2-fangst på Mongstad (TCM) er utredet. Testanlegget skal etableres i tilknytning til raffineriet på Mongstad i Lindås kommune, og det framtidige gasskraftverkt på Mongstad. Testanlegget planlegges ferdigstilt i 2011.

Formålet med TCM er å innhente erfaringer med CO2-fangstteknologien som kan komme til nytte i utviklingen av fullskala fangstanlegg for CO2. Erfaringer i forhold til utslipp av ulike stoffer til luft og vann, og erfaringer i forhold til energibehov og energiutnyttelse vil være avgjørende for hvordan utformingen av slike fullskalaanlegg vil bli.

Under drift vil fangstanlegget gi noe utslipp til luft av ammoniakk, aminer og reaksjonsprodukter av aminer. Testanlegget vil ikke gi økte utslipp av NOx og CO2 utover det som slippes ut fra raffineriet og kraftvarmeverket. Foruten oppvarmet kjølevann vil det også bli noe utslipp til vann av aminer, ammonium og ammoniakk. Testanlegget vil medføre noe støy, men økningen vil ikke medføre hørbare endringer i støyen fra raffineriet på Mongstad.Konsekvensutredning TCM (Statens forureningstilsyn)

Publisert 27.06.2008

Sist endret 04.08.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland