Combat climate change through technology

TCM-utbygging vedtatt i Stortinget

Stortinget vedtok 7. mai 2009 enstemmig at staten kan delta med inntil 80 prosent av investeringen og driften av teknologisenteret for CO2-håndtering på Mongstad (TCM),

Vedtaket var som følger:

Olje- og energidepartementet gis fullmakt til å delta med inntil 80 pst. i et selskap med delt ansvar (DA) som skal stå for utbygging og drift av teknologisenteret for CO2-håndtering på Mongstad (TCM) i tråd med forutsetningene i St.prp. nr. 38 (2008–2009). Staten, eller den staten utpeker, kan invitere andre selskaper som medeiere i selskapet, noe som vil redusere statens andel i selskapet tilsvarende.

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Les referat fra debatten i Stortinget her

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland