Combat climate change through technology

Søknad om utslippstillatelse sent på høring

Teknologisenter Mongstad (TCM) sendte 3. september 2010 inn søknad om utslippstillatelse til Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif), og denne er nå lagt ut på offentlig høring.

CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM) er det største anlegget i verden for testing og forbedring av CO2-fangstteknologier. Resultatene fra testene ved TCM vil danne et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle CO2-fangst i global sammenheng og vil være et viktig bidrag i kampen for å løse klimautfordringene. Testingen skal etter planen begynne i første kvartal 2012.

Teknologisenteret på Mongstad er spesialtilpasset for testing av ulike CO2 fangstteknologier, og det er stor sannsynlighet for at driftsmønster og testprogram tilpasses underveis. TCMs anlegg er unikt på grunn av sin fleksibilitet og fokus på oppskalering, helse og miljø.  Forskjellene fra andre anlegg ligger i hvilke kjemikalieblandinger som benyttes, prosessdesign (inkl. design av fangsttrinn), prosessintegrering med to røykgasskilder og byggemåte.

Formålet med TCM er å teste CO2-fangstteknologier ved å fange CO2 fra deler av røykgassene fra både kraftvarmeverket og raffineriet på Mongstad. TCMs eiere har bestemt at senteret i første omgang skal teste og videreutvikle to ulike teknologier for fangst av CO2. Testingen vil medføre utslipp, og TCM er i henhold til Forurensingsloven pålagt å søke Klima- og forurensingsdirektoratet om utslippstillatelse.

TCM skal teste og forbedre teknologier for kostnadseffektive og sikre metoder for fangst av CO2. Testingen skal gjennomføres uten negative konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Utslippssøknad som er sendt til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) omfatter utslipp av renset røykgass og CO2, samt små mengder kjemikalier som aminer og ammoniakk. Klif har sendt søknaden på offentlig høring som en del av saksbehandlingen. Søknaden er tilgjengelig her på Klif sine websider

Teknologiene som skal testes i første omgang benytter forskjellige kjemikalier.
Kjølt ammoniakk (karbonatteknologi) gir utslipp av ammoniakk til luft som ikke har verken helse- eller miljømessige konsekvenser. CO2-fangst med aminer vil gi noen utslipp av amin til luften. Noen aminer degraderer i kontakt med luft og lys og kan danne nitrosaminer. Nitrosaminer kan i store menger være helsefarlige, slik mange andre stoff er. Man finner blant annet nitrosaminer i en rekke dagligvarer som melkeprodukter og kjøttprodukter med mer.

Utslippene fra TCM vil ikke slippes ut i konsentrasjoner eller mengder som kan medføre helse- eller miljørisiko.

Rapport fra Norsk Institutt for Luftforskning (NILU), utarbeidet for TCM, er vedlagt utslippssøknaden. NILUs rapport viser at alle utslipp vil være svært beskjedne og godt under normale inntak av nitrosaminer. Norske myndigheter har ikke definert egne akseptkriterier på dette området.

P.t. finnes det ikke sikre nok forskningsresultater rundt nedbrytningstid av nitrosaminer i vann. TCM vil derfor engasjere uavhengige forskningsinstitusjoner for å sikre at denne usikkerheten er avklart før Klifs sluttbehandling av utslippssøknaden.
 
TCM vil ikke føre til økt støybelastning for omgivelsene i forhold til dagens støy fra raffineriet.

Klif forventer en behandlingstid på ni til 12 måneder for utslippssøknaden.

TCM ønsker åpenhet om de konsekvenser teknologisenteret vil ha på helse, miljø og sikkerhet. Vi legger vekt på en åpen dialog med lokalsamfunn, eiere, opinionen og andre interessenter og vil løpende informere om spørsmål og synspunkter som kommer opp i tilknytning til søknaden om utslippstillatelse.

Publisert 07.10.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland