Combat climate change through technology

TCM-utbyggingen går etter planen

Byggingen av teknologisenteret på Mongstad (TCM) pågår for fullt og senteret skal etter planen stå klart til drift rundt årsskiftet 2011/2012. I revidert nasjonalbudsjett er investeringskostnadene oppjustert med 525 millioner kroner.

Oppdatert anslag over investeringskostnadene for teknologisenteret på Mongstad er på 5,2 milliarder kroner, som er en økning på 525 millioner kroner i forhold til tidligere anslag. Økningen knytter seg i hovedsak til byggingen av amin-anlegget.

I OEDs pressemelding fra 11. mai 2010 "Om Mongstad i Revidert nasjonalbudsjett" står det følgende

"Regjeringen la i dag fram Revidert nasjonalbudsjett 2010. Som varslet inneholdt det en redegjørelse for fullskala rensing av CO2 på Mongstad. Her kan du lese det som står om Mongstad og CO2-håndtering i Revidert budsjett.

CO2-håndtering på Mongstad består av to trinn: Trinn en er å bygge et teknologisenter (TCM) der to ulike teknologier for å fange CO2 blir testet ut. Trinn to er å etablere fullskala fangst, transport og lagring av CO2 fra kraftvarmeverket.

Teknologisenteret er under bygging (bilde) og følger fremdriftsplanen. Det skal stå ferdig i 2012.

Regjeringens ambisjon om fullskala CO2-håndtering av Mongstad-anlegget har hele tiden vært utfordrende. I lys av det omfattende arbeidet som er gjennomført med fullskala CO2-håndtering på Mongstad, er det nødvendig å gjøre justeringer i framdriftsplanen for å gjøre prosjektet så godt som mulig. Med dagens informasjon legges det opp til at regjeringen vil kunne legge frem et samlet beslutningsgrunnlag for fullskala fangst, transport og lagring av CO2 fra Mongstad for Stortinget i 2014."

Les redegjørelsen i om fullskala CO2-håndtering på s. 164 i Prop. 125 S (2009-2010) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010

Kort om teknologsenter Mongstad

Kort om CO2-håndtering

Publisert 12.05.2010

Sist endret 30.07.2010

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland