Combat climate change through technology

Grønt lys for oppstart av CO2-fangst

Klima og Forurensingsdirektoratet (Klif) gir CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM) utslippstillatelse for drift av teknologisenteret som snart starter sin testvirksomhet på Mongstad.

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) har søkt om tillatelse i forbindelse med testing og utvikling av to teknologier for CO2-fangst. Teknologiene bruker henholdsvis kjølt ammoniakk eller aminer for å fange CO2. Klif setter krav til konsentrasjon og til mengde årlige utslipp både av ammoniakk og aminer.

− Etter vår vurdering vil utslippene fra TCM verken isolert eller samlet sett gi uakseptable virkninger for helse eller miljø, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Les hele pressemeldingen fra Klif her

Det har vært tett dialog mellom Klif og TCM under saksbehandlingen ettersom TCM har jobbet frem ny kunnskap for å dekke kunnskapshull relatert til amin-nedbrytningsprodukter det siste året. Anerkjente forskningsinstitusjoner har utført dette arbeidet, og resultatene – som bekrefter at utslipp fra TCM ikke vil ha negative konsekvenser for mennesker eller miljø
- er oversendt myndighetene.

TCM vil nå gå nøye gjennom utkastet til tillatelse fra Klif, og har to uker til å komme med eventuelle kommentarer til tillatelsen.

Teknologisenteret vil i driftsperioden følge opp og måle utslippsnivåene fra anlegget nøye og rapportere disse til myndighetene slik lovverket krever, og vi vil fortsette vår gode dialog med kommunene og Klif.

TCM er verdens største senter for testing og forbedring av CO2 fangst teknologier. Tilegnet kunnskap vil forberede grunnen for CO2 fangst prosjekter for å bekjempe klimaforandringer. TCM er en sammenslutning av den norske stat, Statoil, Shell og Sasol.

Teknologisenteret er nå 80 % ferdigstilt, og aminanlegget vil starte opp i begynnelsen av 2012.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Vegar Stokset
Head of Communications
CO2 Technology Centre Mongstad (TCM)
m: +47 952 76 256
e: vesto@tcmda.com

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Solveig Holm