Combat climate change through technology

Ingen helserisiko forbundet med aminutslipp fra TCM

Siden utslippsøknaden for Teknologisenter Mongstad (TCM) ble oversendt Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i fjor høst, er det  kommet ny kunnskap som bekrefter at det ikke vil være helserisiko forbundet med aminutslipp fra TCM.

Nylig publiserte rapporter styrker det som har vært TCMs utgangspunkt hele tiden, nemlig at de svært små mengdene aminutslipp som kan komme fra TCM ikke vil representere noen fare for helse eller miljø.

Nye rapporter viser at mengden av nitrosaminer i atmosfæren grunnet CO2- fangst med aminer fra TCM vil være mindre enn det som ble lagt til grunn i utslippsøknaden. TCM fortsetter utredningen av forventet konsentrasjon av nitraminer i atmosfæren, men det er ikke ventet at dette vil endre konklusjonene om helserisiko.

Utslippsøknad med tilhørende saksdokumenter og underlagsrapporter

Nitrosaminer og nitraminer er nedbrytningsprodukter fra aminer som benyttes i aminanlegget. På noen områder manglet kunnskap knyttet til disse stoffene, og det ble derfor i fjor høst igangsatt omfattende arbeid for å skaffe mer informasjon.

Følgende rapporter foreligger nå og bidrar til å tette kunnskapshullene:

• ADA (”Atmospherical degradation of amines”) 2010-resultater ble offentliggjort februar 2011.
• UiO (Universitet i Oslo) har på oppdrag for TCM utført en grundig gjennomgang av spredningsmodellen som ble benyttet i vår utslippsøknad, basert på ny kunnskap fra ADA 2010-forsøkene.

Disse to studiene viser at utslippsnivåene fra TCM vil ligge betydelig under det som ble lagt til grunn i utslippssøknaden.

• MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA) har oppsummert utslippsnivåer og anvendte grenseverdier for utslipp av nitrosaminer. Konklusjonen er at det per i dag ikke eksisterer klare grenseverdier for nitrosaminer.

Rapportene er oversendt Klif og vil være å finne på deres nettsider om kort tid.

Spredningstudien for utslipp fra TCM vil bli oppdatert basert på data fra disse rapportene og andre nye data.

Videre viser det foreliggende materialet at nitrosaminer har begrenset levetid i lys og nedbrytes under eksponering av sollys, både i luft og i vann. I TCMs utslippssøknad ble nitrosaminer antatt til å være stabile i luft.
 
Det pågår vurderinger av levetider for nitrosaminer over døgn- og årstidsvariasjoner, samt vurderinger av eventuelle nedbrytningsrater nitrosaminer i vann og for nitraminer.

TCM vil sikre at kunnskapsnivået vedrørende nitrosaminer og nitraminer øker ytterligere og har derfor igangsatt flere studier hos anerkjente forskningsinstitusjoner:

• Studierapporter fra CSIRO (The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia) som vurderer bionedbrytbarhet, fotolyse og hydrolyse av nitrosaminer ventes i mai 2011
• SINTEF studium på bionedbrytbarhet av nitrosaminer forventes klar i løpet av sommeren 2011.
• MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA) oppsummert utslippsnivåer og anvendte grenseverdier for utslipp av nitra-aminer. Rapporten forventes å være klar i løpet av juni 2011.
• Grunnlagsundersøkelse skal utføres i området rundt TCM i 2011 før anlegget starter
• Oppdatering av dispersjonstudium for TCM utslippene basert på ny kunnskap. Resultatet forventes å foreligge før juli 2011.
• Andre studier vil bli vurdert ettersom ny kunnskap fremkommer

Videre arbeider flere forsknings-institusjoner med å fremskaffe kunnskap om nedbrytningsrater for nitra-aminer. TCM vil i tilegg sette ut egne oppdrag til slike institusjoner i løpet av noen uker.

Klif og lokale myndigheter blir fortløpende informert om status og ny kunnskap.

 

Publisert 11.05.2011

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland