Combat climate change through technology

Unike bakgrunnsundersøkelser

TCM har i løpet av det siste året i forkant av oppstart gjennomført miljøundersøkelser av luft-, vegetasjon- og vann i et stort område rundt TCM-anlegget på Mongstad. Dette arbeidet kan gi viktige referanser ved bygging av store fangstanlegg i fremtiden.

Bakgrunnsundersøkelsene er gjennomført for å kartlegge miljøstatus i områdene rundt teknologisenteret på Mongstad før oppstart av anlegget.

- Undersøkelsene og arbeidet fremover vil være til stor nytte både for TCM og som referanse når fremtidige fullskala anlegg skal designes og driftes. Siden tilsvarende arbeid ikke er gjennomført noe annet sted i verden, vil vårt arbeid gi viktige referanser ved bygging av store fangstanlegg i fremtiden, sier Olav Falk-Pedersen, teknologisjef i TCM.

Etter en evaluering av mulige utslippskomponenter fra teknologisenteret på Mongstad, ble det valgt ut en rekke miljøindikatorer som aminer, nitroaminer og nitraminer.

Miljøundersøkelsene er utført av Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for skog og landskap (Skog + Landskap). Ingen av undersøkelsene viste funn av nitrosaminer og nitraminer. Det ble funnet andre typer aminer, men nivåene var svært lave. Tilsvarende nivå er blitt rapportert fra liknende studier. Aminer finnes normalt i naturen og de målte svært lave nivåene representerer ikke noen miljørisiko.

TCM har utredet konsekvensene av drift av teknologisenteret svært nøye og vil ikke ha utslipp som negativt påvirker mennesker eller miljø. TCM vil etter oppstarten følge opp og dokumentere dette nøye ved jevnlige undersøkelser av miljøet rundt anlegget.

Rapportene er oversendt kommuner og Klif og finnes tilgjengelige her.

Publisert 30.05.2012

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland