Combat climate change through technology

TCM søker om oppdatert utslippstillatelse

For å gi større fleksibilitet ved uttesting av ulike teknologier i aminanlegget, søker TCM nå om en oppdatering av utslippstillatelsen. Endringene vil ikke medføre noen økt fare for helse og miljø.

Formålet med TCM sitt aminanlegg er å teste ulike amin-løsninger, såkalte solventer. Vi har erfart at utslippene fra aminanlegget varierer med de ulike solventene som testes og hvordan testprogrammene gjennomføres. Vi ønsker på bakgrunn av denne erfaring å revidere vår tillatelse, i hovedsak rettet mot aktiviteter i aminanlegget.

Endringen vil ikke medføre at grensen for maksimale konsentrasjoner av kjemiske forbindelser i luft og vann satt i henhold til Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger overstiges. Ved at disse grensene overholdes vil driften og utslippene fra TCM fortsatt ikke medføre noen økt helsefare for ansatte eller den generelle befolkning, eller for miljøet.

TCM har svært innarbeidet gode rutiner for kontroll og varsling av utslipp, og gode metoder for målinger og kontroll.

Publisert 16.04.2015

catching our future

All rights reserved TCM DA 2018 - Copyright
Webmaster: Krishan Totland